REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ NEWSLETTERA

matematycznekupony.pl 

 1. Informacje Ogólne
  1. Strona internetowa działająca pod adresem https://matematycznekupony.pl/ (dalej wskazywana jako: „Serwis”) prowadzona jest przez Karinę Klepińską z siedzibą w Warszawie, Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7712927895, REGON: 526675452, e-mail: [email protected], (który dalej wskazywany jest jako: „Administrator”);
  2. Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej matematycznekupony.pl, a w tym w szczególności: zasady nabywania dostępu do strony, zakładania nowego konta oraz zakupu subskrypcji. Każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego akceptacją przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujące im prawa i obowiązki, jak również prawa i obowiązki Administratora są określone Polityce Prywatności i Polityce Cookies, dostępnej pod linkiem: https://matematycznekupony.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Definicje
  1. Matematyczne Kupony – strona internetowa, dostępna pod linkiem: https://matematycznekupony.pl/, która umożliwia pełnoletnim, zarejestrowanym Użytkownikom zakup dostępu do analiz sportowych oraz informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych udostępnianych na stronie internetowej na określony, wybierany przez Użytkownika okres, dalej określana jako „Serwis”;
  2. Rejestracja – procedura rejestracji konta Użytkownika na stronie internetowej https://matematycznekupony.pl,  polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie: https://matematycznekupony.pl/, określona w pkt 3 niniejszego regulaminu.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca konto Użytkownika zarejestrowane na stronie internetowej matematycznekupony.pl
  4. Subskrypcja – odpłatny, czasowy dostęp do analiz sportowych (subskrypcji) oraz informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych udostępnianych na stronie internetowej;
  5. Pakiety – oferty subskrypcji możliwe do zakupu na stronie internetowej www.matematycznekupony.pl. Pakiety prezentowane są na stronie w kolejności od najtańszej do najdroższej opcji. 
  6. Analiza sportowa – analiza odbywających się zdarzeń sportowych. 
 1. Ogólne warunku korzystania z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, którzy wykupili subskrypcję oraz zaakceptowali regulamin;
  2. Użytkownik nie może powielać oraz kopiować żadnych elementów strony internetowej w celu ich udostępnienia osobom trzecim, a w szczególności zabronione jest powielanie analiz sportowych i ich samodzielne rozpowszechnianie;
  3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach subskrypcji oraz zamieszczane na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi, a ich kopiowanie, zapisywanie na nośnikach, utrwalanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Administratora jest zakazane;
  4. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje, że dostęp do strony jest uzależniony od dostępności i jakości połączenia internetowego pomiędzy Użytkownikiem, a dostawną usług transmisji danych, z którymi łączy się Użytkownik. 
 1. Konto Użytkownika
  1. Rejestracja konta użytkownika jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dostępnego pod linkiem: https://matematycznekupony.pl/zamowienie/, przedstawionego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;
  2. Wypełniając formularz rejestracji należy wskazać wszystkie wymagane w nim dane, w tym dane kontaktowe oraz ustanowić odpowiednią nazwę użytkownika i hasło zabezpieczające dostęp do konta Użytkownika;
  3. Serwis potwierdza rejestrację Użytkownika po dokonaniu weryfikacji wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych, poprzez wysłanie e-maila z linkiem aktywacyjnym na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. 
  4. Aktywacja konta Użytkownika polega na kliknięciu w przesłany link aktywacyjny. Użytkownik zyskuje dostęp do konta po zalogowaniu przy użyciu wskazanego w formularzu rejestracji hasła oraz adresu e-mail;
  5. Rejestrując konto oraz korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do wskazywania prawidłowych i zgodnych z prawną danych osobowych oraz kontaktowych, a w miarę potrzeby do aktualizowania tych danych.
  6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji oraz zawieszenia konta Użytkownika, który narusza niniejszy regulamin bądź w inny sposób działa na szkodę Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o odmowie rejestracji oraz zawieszeniu konta wiadomością mailową na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
  7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeżeli pomimo wcześniejszego zawieszenia konta Użytkownika nadal narusza on regulamin korzystania ze strony bądź w inny sposób działa na szkodę Serwisu.
  8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez skierowanie wiadomości mailowej z prośbą o usunięcie konta do Administratora, na adres: [email protected], bądź samodzielne usunięcie konta. 
  9. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje utratą dostępu do treści umieszczanych na stronie internetowej matematycznekupony.pl
 2. Subskrypcja
  1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu może wykupić czasowy dostęp (subskrypcję) do publikowanych analiz sportowych oraz informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych, publikowanych na stronie internetowej.
  2. Serwis oferuje trzy odrębne pakiety subskrypcji, które może wybrać Użytkownik:
   1. Pakiet STANDARD – dostęp na 30 dni, w którym zawarte są gwarantowane 50-100 analizy sportowe z zakresu piłki nożnej, e-sportu i tenisa, zapewniona codzienna publikacja analiz sportowych do godziny 12:00, profesjonalna analiza na postawie matematyki i algorytmów, bazujących na rachunku prawdopodobieństwa, kontakt i pomoc techniczna dostępna 24 godziny na 7 dni w tygodniu, 
   2. Pakiet VIP – dostęp na 60 dni, w którym zawarte są wszystkie funkcjonalności pakietu STANDARD, rozszerzone o analizy sportowe z zakresu z koszykówki i sztuk walki oraz dodatkowe analizy;
   3. Pakiet PERSONAL – dostęp na 90 dni, w którym zawarte są wszystkie funkcjonalności pakietów STANDARD i VIP, rozszerzone o personalne doradztwo od eksperta;
  3. W ramach subskrypcji Użytkownikowi dostarczane są w panelu używkonika w zakładce https://matematycznekupony.pl/zaklady/ jako plik który pobierze sie na nośnik trwały po naciśnięciu przycisku „Pobierz analizy” 
  4. Ceny subskrypcji podane na stronie internetowej są wskazane w polskich złotych i stanowią kwotę brutto, zawierającą wszystkie należne podatki. 
  5. Zakup subskrypcji jest możliwy poprzez stronę internetową: matematycznekupony.pl, poprzez kliknięcie na okno oznaczone zwrotem: „Zobacz pakiet”, a następnie kliknięcie w okno z oznaczeniem: „Wybieram Pakiet”, zgodne z prawdą wypełnienie formularza zakupu oraz wybór metody płatności, a następnie sfinalizowanie zakupu poprzez opłacenie zamówionej subskrypcji;
  6. Celem dokonania zakupu subskrypcji konieczne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności;
  7. Użytkownik może zapoznać się z datą końcową wykupionej subskrypcji w Koncie Użytkownika w zakładce „Subskrypcje” dostępnej po zalogowaniu do serwisu.
 3. Formy płatności
  1. Serwis umożliwia płatność za subskrypcję przy wykorzystaniu systemu przelewy 24, poprzez przelew bankowy bezpośrednio na konto bankowe, szybki przelew bankowy lub BLIK.
 4. Dostarczanie treści cyfrowych:
  1. Zakup subskrypcji stanowi umowę o dostarczanie usług cyfrowych. 
  2. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi, tj. uzyskanie dostępu do Serwisu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. 14 dni). Wyrażenie takiej zgody i rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni od zakupu skutkuje utratą prawa Użytkownika do odstąpienia od zawartej umowy.
  3. Dostęp do wykupionej subskrypcji wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Sieci oraz aktualnej przeglądarki internetowej, obsługującej pliki Cookies oraz Javascript; 
 5. Reklamacje
  1. Serwis ponosi odpowiedzialność za oferowane usługi, jeżeli posiadają one wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w szczególności Serwis odpowiada za prawidłowe działanie Serwisu;
  2. Użytkownik może złożyć reklamację poprzez:
   1.  przekazanie wiadomości mailowej na adres: [email protected] 
   2. drogą pocztową na adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien wskazać:
   1. usługę, której reklamacja dotyczy (numer subskrypcji, nazwę użytkownika);
   2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,żądanie odstąpienia od umowy, naprawy wad bądź obniżenia ceny;
   3. dane kontaktowe;
   4. Serwis ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację. Brak ustosunkowania się Serwisu w powyższym terminie oznacza, że Serwis uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. Odstąpienie od umowy.
  1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. 
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected],
  3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wyraził zgodę na dostarczenie usług cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, wraz z poźn. zm).
 2. Odpowiedzialność Serwisu
  1. Serwis oświadcza, że przygotowywane na rzecz Użytkowników analizy sportowe mają charakter informacyjny i nie stanowią instrukcji do zawierania zakładów wzajemnych oraz do nich nie zachęcają. 
  2. Serwis nie gwarantuje prawidłowości sporządzanych analiz sportowych, wskazując, że stanowią one jedynie opinię eksperta sporządzaną na podstawie dostępnych algorytmów, wiedzy i doświadczenia. 
  3. Serwis oświadcza, że nie prowadzą działalności hazardowej, a w szczególności działalności bukmacherskiej. Strona internetowa nie jest platformą służącą do obstawiania zakładów ani nie pośredniczy w takiej działalności. 
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za inwestycje dokonywane przez Użytkowników na skutek otrzymywanych analiz sportowych i informacji dostępnych w serwisie.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. aktualna przeglądarka internetowa, obsługująca pliki Cookies oraz Javascript.
 4. Ochrona Danych Osobowych
  1. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w przesłanych przez Użytkownika Formularzach, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
  2. Dane osobowe przetwarzane są za wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją w formularzu rejestracji.
  3. Administratorem Danych jest firma Karina Edyta Szafrańska Klepińska z siedzibą w Warszawie, Jana Pawła II 27, Warszawa 00-867, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7712927895, REGON: 526675452, e-mail: [email protected] (dalej wskazywany jako: „Administrator”);
  4. Powierzone Administratorowi dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
   1. w celu umożliwienia korzystania Użytkownikowi z Serwisu, a w szczególności do rejestracji Konta Użytkownika, zakupu subskrypcji, odbioru treści publikowanych w Serwisie, gdy jest to niezbędne do podjęcia innych działań, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę i Nabywcę.   
   2. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   3. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
   4. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  5. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  7. Powierzone dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną pod likiem https://matematycznekupony.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Zmiany Regulaminu
  1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Serwis informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Użytkowników.
 6. Postanowienia Końcowe 
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Platformy Aukcyjnej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 7. Zagrożenia
  • Strona matematycznekupony.pl jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Nie zapomnij, że zakłady bukmacherskie wiążą się z dużym ryzykiem. Wszelkie objawy uzależnienia należy niezwłocznie skonsultować w odpowiedniej poradni. Pamiętaj, aby grać odpowiedzialnie.
   Zawsze sprawdzaj stronę, na której grasz. Musi ona posiadać licencję Ministerstwa Finansów. Jeżeli platforma takiej nie ma – działa nielegalnie.

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. Definicje

 1. Newsletter – oznacza informację wysyłaną w formie listu elektronicznego (e-mail), przesyłaną cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Użytkownika. 
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin. 
 3. Rejestracja – oznacza zamówienie usługi Newslettera, polegające na wprowadzeniu do bazy adresów e-mail Newslettera prowadzonej przez Usługodawcę adresu e-mailowego Użytkownika. 
 4. Serwis – oznacza stronę internetową Usługodawcy: https://matematycznekupony.pl/
 5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
  nie posiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę Newslettera.
 6. Usługodawca – oznacza firmę Karina Edyta Szafrańska Klepińska z siedzibą w Warszawie, Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7712927895, REGON: 526675452. 

2. Informacje Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter. 
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę w celu dostarczania Użytkownikom aktualnych informacji o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach w ramach Serwisu. 
 3. Dane kontaktowe Usługodawcy:
  1. adres pocztowy: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
  2. adres emailowy: [email protected];
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujące im prawa i obowiązki, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy (jako Administratora) są określone w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, dostępnej pod linkiem: https://matematycznekupony.pl/polityka-prywatnosci/.   
 5. Użytkownik oświadcza, że przed dokonaniem Rejestracji zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz „Polityką Prywatności i Plikami cookies”. 

3. Zasady i warunki korzystania z usługi Newsletter

 1. Usługa jest realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez Usługodawcę Newslettera na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail. 
 2. Usługa Newsletter świadczona jest za zgodą Użytkownika, bezpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 3. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 4. Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link „Profil” znajdujący się w wiadomości e-mail. 
 5. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, usługa Newslettera zostanie wyłączona całkowicie. Usunięcie adresu email Użytkownika z bazy adresów email Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.  
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie poprzez:
  • a) podanie adresu e-mail, 
  • b) zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oraz „Polityki prywatności i Plików cookies”, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera, 
  • c) kliknięcie na przycisk „Zapisz się”, 
  • d) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w e-mailu przesłanym przez Usługodawcę.
 7. Podanie podczas Rejestracji adresu e-mail Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.  
 8. Usługa Newsletter rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji, o której mowa
  w pkt. 5 lit. d) powyżej. 
 9. Adresy email nie potwierdzone w ciągu 3 dni od dnia Rejestracji będą trwale usuwane z bazy email Usługodawcy. 
 10. Użytkownicy mają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

4. Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. aktualna przeglądarka internetowa, obsługująca pliki Cookies oraz Javascript.
 4. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera można składać:
   1. za pośrednictwem wiadomości emailowej na adres: [email protected];
   2. drogą pocztową na adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
   3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien wskazać:
   4. adres e-mail podany podczas Rejestracji,
    1. opis sprawy, 
    2. dane kontaktowe,
    3. preferowany przez Użytkownika sposób rozwiązania reklamacji. 
    4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

5. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi Newsletter spowodowaną: 

 1. działaniem siły wyższej, 
 2. awarią powstałą z winy Użytownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika, 
 3. jakością łącza (połączenia) Użytkownika z Internetem, 
 4. awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika. 
 5. Ochrona Danych Osobowych

6. Ochrona Danych Osobowych

 1. Korzystanie z usługi Newslettera jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w przesłanych przez Użytkownika Formularzach, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 
 2.  Dane osobowe przetwarzane są za wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją w formularzu Rejestracji. 
 3. Administratorem Danych jest firma Karina Edyta Szafrańska Klepińska z siedzibą w Warszawie, Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7712927895, REGON: 526675452, e-mail: [email protected] (dalej wskazywany jako: „Administrator”). 
 4. Powierzone Administratorowi dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usługi Newslettera lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujące im prawa i obowiązki, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy (jako Administratora) są określone w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, dostępnej pod linkiem: https://matematycznekupony.pl/polityka-prywatnosci/.   

7. Zmiany Regulaminu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności wynikających ze: zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Serwisu i usługi Newsletter. 
 2. O zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników każdorazowo drogą e-mailową, o ile będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Użytkownika

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie w zakładce „Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.