POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES 

1. Niniejszy dokument, nazywany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady i zakres przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (osoby korzystające ze strony https://matematycznekupony.pl), prawa przysługujące Użytkownikom oraz obowiązki Administratora jako Administratora danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mateusz Berlanka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Berlanka, adres: Komorniki 99, 97-320 Komorniki, gm. Wolbórz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
pod numerem NIP: 7712918258, REGON: 521272637 (dalej jako „Administrator”),
e-mail: [email protected], telefon 690299962. 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],  lub też pisemnie na adres: Mateusz Berlanka, Komorniki 99, 97-320 Komorniki (gm. Wolbórz). 

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w poniższych celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

5.1 Cel: realizacja umowy, świadczenie usług/produktów w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

 • Podstawa prawna:
  • konieczność realizacji umowy zawieranej na podstawie zaakceptowanego regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także
  • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, rachunkowości, innych zobowiązań publicznoprawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • prawnie uzasadnione interesy Administratora rozumiane jako zabezpieczenie roszczeń,
   w związku z ich dochodzeniem, obroną lub ustaleniem, dochodzenie zaległych należności, ustalenie osób kontaktowych, bieżące kontakty w sprawie umowy/zamówienia/współpracy, wyjaśnianie ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów klientów, kontrahentów, partnerów –
   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.2 Cel: marketing – informowanie o ofertach oraz inna bezpośrednia komunikacja marketingowa z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w tym otrzymywanie zamówionego newslettera. 

 • Podstawa prawna:
  • zgoda na otrzymanie takich informacji w formie elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • zgoda na korzystanie z plików cookies, według wyboru Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5.3 Cel: komunikacja za pomocą przeznaczonego do tego formularza na stronie internetowej https://aiarchitects.co/.

 • Podstawa prawna: 
  • zgoda na otrzymanie takiej odpowiedzi od Administratora– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz 
  • prawnie uzasadniony interes, rozumiany jako udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

6. Administrator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania
z produktów i usług Administratora, w szczególności:

 • personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail,
 • dane uwierzytelniające konto, takie jak login i hasło, 
 • informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego oraz karty kredytoweji debetowej do przetwarzania płatności, 
 • informacje na temat urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaji wersja przeglądarki. 

7. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników oraz informacje o ich zachowaniachw następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; 
 • poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz „pliki cookies”). 
 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO, ani też danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych w rozumieniu art. 10 RODO.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w pewnych przypadkach brak udzielenia zgody może uniemożliwić zakup oferty lub korzystanie z usług Administratora.
 3. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres, przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 5. Użytkownikom przysługuje:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli:
  • jego zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe –
   • na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
   • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczeniaich wykorzystywania;
   • Użytkownik nie chce, żeby Administrator usunął jego dane osobowe, bo są mu one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
   • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia sprzeciwu; 
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik ma prawo: 
   • otrzymać od Administratora dane osobowe, które mu dostarczył,
    w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie .csv) oraz przesłać te dane innemu administratorowi
    bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub zawartej z Administratorem umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany; 
   • żądać od Administratora, aby w ramach wykonywania prawa przenoszenia danych osobowych, Administrator przesłał te dane do innego administratora, o ile jest
    to technicznie możliwe; 
   • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania czy dostarczania newslettera, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, 
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych przez Administratora narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Celem tych działań będzie lepsze dopasowanie oferty marketingowej do oczekiwań Użytkowników,
  co umożliwi ograniczenie wysyłki informacji i ofert marketingowych nieprzydatnych danemu Użytkownikowi. 
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W szczególności będą to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową). Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym
  do dostępu do nich na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sądy, ZUS, US). 
 3. Dane osobowe Użytkowników, poza podmiotami wskazanymi w ustępie poprzedzającym,
  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności w celu przesyłania materiałów marketingowych  przez osoby trzecie. 
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym. 
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, chronić dane przed ich zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, w szczególności poprzez szyfrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem Administratora podczas zbierania danych osobowych. 

PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis https://matematycznekupony.pl (dalej jako „Serwis”) używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet
  (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych, marketingowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników.
 2. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej
  nie będzie możliwe. 
 3. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną
  pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21 lutego 2022 r. Osoby, które udostępniły swoje dane Administratorowi przed publikacją nowej polityki prywatności na stronie internetowej, zostaną poinformowane o zmianach drogą elektroniczną, na dotychczas wskazany adres e-mail i w przypadku niezaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta. Zmieniona Polityka prywatności będzie również udostępniana na stronie Administratora. 
 5. Zmiana Polityki prywatności nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron, ani inne okoliczności, mające miejsce przed wejściem zmiany w życie, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.